COL·LECTIU AGENTS MEDIAMBIENTALS
Comunitat Valenciana

ESBARJO

NORMATIVA

REGULACIÓ DEL TURISME EN EL MEDI AMBIENTDECRET 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme. Article 14. Respecte al medi ambient- 1. Les activitats de turisme actiu s'hauran de desenrotllar en les condicions més adequades per a la protecció del medi ambient i s'hauran d'adoptar totes les mesures necessàries per a això. 2. Quan les activitats es realitzen en algun dels terrenys forestals o algun dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana i de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, s'haurà de respectar el marc normatiu mediambiental vigent en estos i atendre en tot moment les indicacions, inclús verbals, emeses per les autoritats, funcionaris/es i personal responsable de l'espai natural de què es tracte, els quals, fundadament, podran modificar o suspendre l'activitat. 3. La circulació de qualsevol tipus de vehicle per terrenys forestals se subjectarà, en tot cas, a la normativa sectorial forestal.